Fælles Mål

AIU_ikonsaet-18Nyhedsugen er tilrettelagt ud fra forenklede Fælles Mål. Men umiddelbart er det muligt at opstille relevante læringsmål for eleverne gennem deres deltagelse i konkurrencen. Intentionen i skolereformen harmonerer godt med konkurrencens didaktiske design: Aktiviteten sker i samarbejde med dagbladene; eleverne skal interviewe og tage billeder også uden for skolen; de journalistiske opgaver udgør differentierede aktivitetsmuligheder; undervisningen er anvendelsesorienteret; m.v.

Her er udpluk fra Fælles Mål 2

Det skrevne sprog – skrive
Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med tekstens klarhed og forståelighed og samspillet mellem genre, indhold og situation.

Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i færdige publikationer. Responsarbejde og redigeringsfaser er integrerede dele af skriveprocessen.


Eleverne skal [bl.a.] arbejde med at:


  • forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier

 

  • forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk

 

  • styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst

 

  • skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation

 

  • beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster

 

  • anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb

 

  • kombinere tekster og andre udtryksmidler, så det fremmer formidlingen

 

  • bruge skrivning bevidst og reflekteret som støtte for tænkning og som et praktisk hjælpemiddel i hverdagen

 

  • udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret formSprog, litteratur og kommunikation
Eleverne skal selvstændigt og i grupper arbejde analytisk, fortolkende og produktivt med større, afgrænsede, og ofte selvvalgte faglige aktiviteter. De skal blive sikre i at beherske en lang række fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og rette deres kritiske opmærksomhed på sprog, genre, situation og udtryksform, som de kender det fra samfundslivet og fra det litterære univers.

Ud fra elevernes oplevelse og forståelse af litterære tekster og andre udtryksformer arbejdes der med analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af både indhold og udtryk. Eleverne anvender de digitale medier og forholder sig kritisk til dem i både analyse, kommunikation og produktion. Der arbejdes ligeledes målrettet med at træffe bevidste valg mht. medier, sproglig fremstillingsform og stil.


  • Anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt

 

  • Forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer

 

  • Udtrykke sig i billeder … og tekst i komplekse produktionerÅrets tema
Hvert år vælger AiU  i samarbejde med Danmarks Skolebibliotekarer og Dansklærerforeningen et nyt emne, som klassernes aviser skal laves ud fra.

Ofte er temaet så bredt, at avisen kan laves som en del af planlægningen i en række fag, ligesom arbejdet kan være med til at opfylde Folkeskolens Formålsparagraf Stk. 3.:

"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati".

Tillad cookies

Berlingske Media A/S anvender cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Dette er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer korrekt. Ved tilmelding til Nyhedsugen accepterer du således anvendelsen af cookies. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.